O nás

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE

Financování: poskytnutí příspěvku na provoz služeb Moravskoslezským krajem

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Poslání - veřejný závazek Harmonie

Harmonie poskytuje sociální služby lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Podporuje je v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají s respektem k jejich vztahovým potřebám, které nepřesahují zákonné normy. Umožňuje jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí a hledá způsoby, které vedou klienta k nezávislosti na sociální službě.

Sexualita, vztahy a prevence zneužívání obyvatel v Harmonii

Dnem 1. 4. 2016 vešel v platnost dokument „SEXUALITA, VZTAHY A PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ OBYVATEL V HARMONII“. Obsahem dokumentu je souhrn postojů našeho zařízení a vymezení odpovědností jak pracovníků, tak i obyvatel. Naše organizace pracuje s problematikou sexuálních a vztahových potřeb osob s mentálním a vícenásobným postižením na úrovni prevence, intervence a osvěty, kdy vnímáme, že sexuální potřeby jsou běžnou součástí života každého člověka.

Tento dokument je závazný pro všechny pracovníky a zároveň je pro ně návodem i ochranou při práci s touto problematikou. Dokument je uložen u vedoucích služeb, sociálních pracovnic a ředitelky zařízení.

Komunitní plán Albrechticka a katalog sociálních služeb

II. SPRSS ALBRECHTICKA 2017 - 2020

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ALBRECHTICKA 2017