Harmonie, příspěvková organizace, se sídlem Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, IČ: 00846384 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen “směrnice o ochraně oznamovatele”), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení
o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:
  1.  zadávání veřejných zakázek;
  2.  finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  4. bezpečnost dopravy;
  5. ochrana životního prostředí;
  6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  8. veřejné zdraví;
  9. ochrana spotřebitele;
  10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
  11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže
   upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
  12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně
   porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení
   týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně
   z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody,
   která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických
   osob.
 2. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.
 3. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
  Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
 4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je HARMONIE, příspěvková organizace zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 6. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 7. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Právo Harmonie, p. o. jakožto povinného subjektu

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Harmonie, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

 • samostatně výdělečnou činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správu svěřenského fondu,
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek,
  služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,

anebo je vzhledem k povinnému subjektu:

 • uživatelem jeho poskytovaných sociálních služeb,
 • osobou blízkou uživatele jeho poskytovaných sociálních služeb.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

 1. datum podání oznámení;
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 3. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
 4. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově Harmonie, příspěvková organizace na adrese Opavská 40, 794 01 Krnov, úsek ekonomický, 3. patro, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 2. písemně na podatelně Harmonie, příspěvková organizace, Opavská 40, 794 01 Krnov.
  Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
 3. telefonicky na telefonní lince: 731 751 725 – hlavní příjemce oznámení, 737 224 895 – zástup v době nepřítomnosti
  provozní doba telefonní linky:
  pondělí až čtvrtek 8:00 – 15:00
  pátek 8:00 – 12:00
 4. elektronicky na e-mailové adrese: oznameni@po-harmonie.cz

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Harmonie, příspěvková organizace je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

 1. Adéla Kaštovská, administrativa – hlavní příjemce oznámení
 2. Nikola Kotová, personalistka – zástup v době nepřítomnosti

Příslušné dokumenty ke stažení: