Podpora služeb sociální prevence 2022+

Harmonie, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+ spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Operační program:

  • Operační program Zaměstnanost plus

Číslo projektu

  • CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu:

1) Podpora vybraných sociálních služeb

2) Kontrola poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu 1. 1. 2022 – 30. 6. 2025

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje: Podpora služeb sociální prevence 2022+ | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

logo financování sociálních služeb


logo evropský sociální fond

Název projektu:

Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o.“

Registrační číslo projektu:          CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015162

Název programu:                         Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy:                                    03_19_098

Název výzvy:                                  Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Datum zahájení: 1. 7. 2020

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitňování sociálních služeb v organizaci.

Hlavního cíle chceme dosáhnout těmito specifickými cíli:

  1. Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování, a to zaváděním nových metod práce
    s uživateli v oblasti augmentativní a alternativní komunikace (AAK).
  2. Rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb.
  3. Doplňkové vzdělávání zaměstnanců organizace v akreditovaných kurzech pro doplnění znalostí
    z oblasti komunikace s uživateli.

Stanovených cílů dosáhneme realizací těchto klíčových aktivit:

KA1 – Příprava podmínek pro komplexní zavádění metod AAK do praxe.

Cílem aktivity je dovzdělávat nové pracovníky v kurzech AAK a nakoupit nové specifické pomůcky pro

využívání stávajících i nových metod práce v oblasti AAK využívaných v Harmonii.

KA2 – Nový program GRID 3 pro komunikaci s uživateli.

Cílem aktivity je zavést novou metodu práce v oblasti AAK do praxe a to komunikaci s uživateli

prostřednictvím programu GRID 3.

KA3 – Odborná podpora pracovníků při zavádění metod AAK do praxe.

Cílem aktivity je intenzivní podpora pracovníků přímé péče odbornými konzultantkami při komplexním využívání a zavádění všech metod práce v oblasti AAK, které jsou v Harmonii zavedeny a nově se zavádějí do každodenní praxe. Cílem je naučit pracovníky, aby všem metodám práce rozuměli a aby je uměli v každodenní praxi s jednotlivými klienty také používat. Podporu je nutné poskytovat pravidelně a dlouhodobě. Cílem je dále vytvořit praktickou obrázkovou příručku pro pracovníky jak pracovat s programem GRID 3 v Harmonii. Příručka bude zpracována na základě zkušeností se zaváděním této metody práce a z výstupů z odborných konzultací. Příručka bude sloužit jako podpora pracovníkům přímé péče pro usnadnění zavádění této metody do praxe.

Projekt pro nás představuje možnost, jak výrazně zkvalitnit podporu našich uživatelů, včetně odborné podpory zaměstnanců v jejich profesionalitě.

Zdroje financování:

Celkové způsobilé výdaje:                        1 045 375,00

Příspěvek Unie (85%):                                888 568,75

Národní veřejné zdroje (10%):                 104 537,50

Vlastní zdroj financování (5%):                52 268,75

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Na základě Smlouvy č. So/04/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnova na rok 2022 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 112.000,- Kč na provozní výdaje – energie  v Domově pro osoby se zdravotním postižením. Děkujeme za podporu.