logo evropský sociální fond

Název projektu:

Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o.“

Registrační číslo projektu:          CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015162

Název programu:                         Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy:                                    03_19_098

Název výzvy:                                  Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Datum zahájení: 1. 7. 2020

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitňování sociálních služeb v organizaci.

Hlavního cíle chceme dosáhnout těmito specifickými cíli:

 1. Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování, a to zaváděním nových metod práce
  s uživateli v oblasti augmentativní a alternativní komunikace (AAK).
 2. Rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb.
 3. Doplňkové vzdělávání zaměstnanců organizace v akreditovaných kurzech pro doplnění znalostí
  z oblasti komunikace s uživateli.

Stanovených cílů dosáhneme realizací těchto klíčových aktivit:

KA1 – Příprava podmínek pro komplexní zavádění metod AAK do praxe.

Cílem aktivity je dovzdělávat nové pracovníky v kurzech AAK a nakoupit nové specifické pomůcky pro

využívání stávajících i nových metod práce v oblasti AAK využívaných v Harmonii.

KA2 – Nový program GRID 3 pro komunikaci s uživateli.

Cílem aktivity je zavést novou metodu práce v oblasti AAK do praxe a to komunikaci s uživateli

prostřednictvím programu GRID 3.

KA3 – Odborná podpora pracovníků při zavádění metod AAK do praxe.

Cílem aktivity je intenzivní podpora pracovníků přímé péče odbornými konzultantkami při komplexním využívání a zavádění všech metod práce v oblasti AAK, které jsou v Harmonii zavedeny a nově se zavádějí do každodenní praxe. Cílem je naučit pracovníky, aby všem metodám práce rozuměli a aby je uměli v každodenní praxi s jednotlivými klienty také používat. Podporu je nutné poskytovat pravidelně a dlouhodobě. Cílem je dále vytvořit praktickou obrázkovou příručku pro pracovníky jak pracovat s programem GRID 3 v Harmonii. Příručka bude zpracována na základě zkušeností se zaváděním této metody práce a z výstupů z odborných konzultací. Příručka bude sloužit jako podpora pracovníkům přímé péče pro usnadnění zavádění této metody do praxe.

Projekt pro nás představuje možnost, jak výrazně zkvalitnit podporu našich uživatelů, včetně odborné podpory zaměstnanců v jejich profesionalitě.

Zdroje financování:

Celkové způsobilé výdaje:                        1 045 375,00

Příspěvek Unie (85%):                                888 568,75

Národní veřejné zdroje (10%):                 104 537,50

Vlastní zdroj financování (5%):                52 268,75

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Podpora služeb sociální prevence 3

Harmonie, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu „Podpora služeb sociální prevence III.“ , spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Operační program:

 • Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Prioritní osa

 • Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

 • Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu:

1) Podpora vybraných sociálních služeb

2) Kontrola a evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje: https://www.msk.cz/cz/dotace%20eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-3-131188/

logo financování sociálních služeb


Krnov – na základě Smlouvy č. So/04/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2020 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 150.000,- Kč na provozní výdaje.


Logo Ministerstva životního prostředí

Pořízení elektromobilu pro Harmonii, p. o.

Název projektu: Pořízení elektromobilu pro Harmonii, p. o.

Cílem našeho projektu bylo pořídit elektromobil, vozidlo s bateriovým pohonem BEV, který slouží:

 • uživatelům služeb k přepravě za účelem zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění lékařské péče, vyřízení náležitostí na úřadech, dopravy na kulturní akce, nákupy apod.
 • vedoucímu technického provozu a údržbářům k přepravě mezi jednotlivými objekty Harmonie, které jsou rozmístěny v okruhu 35 km, v obcích Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha.
 • pracovníkům přímě péče k zajišťování podpory klientům.

Nákupem elektromobilu přispějeme ke snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a ŽP, především ke snížení emisí a hluku z dopravy.

Nákup elektromobilu byl podpořen dotací Ministerstva životného prostředí prostřednictvím Státního fondu ŽP ČR, částkou 250 000,00 Kč v rámci Národního programu Životní prostředí, výzva: „Ekomobilita“.