Probíhající projekty

„Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“

Zapojení do projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/18_091/0009640, který je zaměřený na aktivní vyhledávání osob dlouhodobě nezaměstnaných či neevidovaných na Úřadu práce za účelem jejich umístění na pracovní místa.

Realizace projektu: od 1. června 2018

Pracovní místa jsou finančně kompenzována z rozpočtu projektu po dobu 9 měsíců, za předpokladu uzavření smlouvy s pracovníkem v délce alespoň 12 měsíců.

Požádáno bylo o 12 míst, uzavřeny byly 3 smlouvy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„Mobilní zahrádky – kontakt nejenom s rostlinami“

je podpořen z příspěvku Moravskoslezského kraje v rámci EVVO pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem pro školní rok 2018/2019.

Projekt je zaměřen na „Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2018/2019“, konkrétně na podporu aktivit v zahrádkách.

Projekt byl podpořen částkou 46 300,- Kč na nákup mobilních zahrádek a vyvýšeného záhonu.

Popis projektu

Cílem projektu je nákup 6 ks mobilních zahrádek a 1 ks vyvýšené zahrádky. Pořízené zahrádky a vyvýšený záhon poskytnou klientům radost ze zahradničení, dopřejí klientům smysluplnou aktivitu, která by je naplňovala a rozvíjela jejich schopnosti. Zároveň mobilní zahrádky ozdobí každou zahradu a potěší všechny kolem.

Cílovou skupinou jsou obyvatelé chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením (osoby s mentálním a kombinovaným postižením).

Hlavní aktivitou projektu je společná práce klientů a pracovníků na nákupu potřebných komodit, na vysázení květin a bylin, zalévání, pletí, zastřihávání apod. Všechny mobilní zahrádky a vyvýšený záhon budou osázeny, v rozkvětu vyfotografovány a následně proběhne výstava nejzdařilejších. Hodnocení budou provádět klienti, pracovníci, návštěvy i sousedé. Po sezoně mobilní zahrádky odstrojíme, uschováme a příští jaro opět osázíme.

Projekt je realizován od ledna do května 2019. Nákup zahrádek a vyvýšeného záhonu proběhne v období od ledna do dubna 2019. V květnu budou zahrádky osázeny a na konci měsíce proběhne výstava a ohodnocení zahrádek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Krnov - na základě Smlouvy č. So/08/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2019 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 148.000,- Kč na provozní výdaje.

Město Albrechtice – na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 07/2019 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Město Albrechtice ve výši 10. 000,- Kč na realizaci projektu STD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Podpora služeb sociální prevence 2

Harmonie, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu „Podpora služeb sociální prevence II.“ , spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Celková výše finančních prostředků na dobu realizace projektu na rok 2019 činí 3.179.600,00 Kč. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Operační program:

  • Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu

  • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Prioritní osa

  • Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

  • Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu:

1) Podpora vybraných sociálních služeb

2) Kontrola efektivity poskytování sociálních služeb

3) Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu 1. 1. 2017 – 30. 6. 2020

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje: https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-2-75797/