Ukončené projekty

Krnov - na základě Smlouvy č. So/06/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2018 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 135.000,- Kč na provozní výdaje.

Město Albrechtice – na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 17/2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Město Albrechtice ve výši 11. 000,- Kč na realizaci projektu STD.

Teorie - most do dobré praxe aneb poznání nás pohání

Název projektu:

 • Teorie - most do dobré praxe aneb poznání nás pohání

Číslo projektu

 • Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001106

Operační program

 • Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa OPZ

 • 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Oblast podpory

 • Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Cíle a aktivity projektu

 • Hlavním cílem projektu je podpora procesů v naší organizaci a podpora rozvoje kvality sociálních služeb. Hlavního cíle chceme dosáhnout těmito specifickými cíli:
 • Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování, a to zaváděním nových metod práce s uživateli,
 • Rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb,
 • Doplňkové vzdělávání zaměstnanců organizace v akreditovaných kurzech zaměřených na rozšíření znalostí z oblasti péče o uživatele.

Pro naplnění stanovených cílů projektu budeme realizovat tyto klíčové projektové aktivity:

1) Komplexní zavedení metody augmentativní a alternativní komunikace v organizaci (AAK), která spočívá v nákupu specifickým pomůcek pro AAK, ve specifickém proškolení zaměstnanců a vytvoření nových pracovních postupů pro zaměstnance.

2) Komplexní zavedení metody aktivizace klientů a snoezelen v organizaci, která spočívá v nákupu specifických pomůcek pro aktivizaci uživatelů, ve vytvoření snoezelen místnosti pro relaxaci uživatelů, ve specifickém proškolení zaměstnanců a vytvoření nových metodik v rámci organizace.

3) Vytvoření metodiky pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním, včetně supervize pracovníků pro identifikaci špatných a správných návyků při práci s těmito uživateli v přímé péči. Součástí aktivity je specifické proškolení zaměstnanců.

4) Komplexní zavedení konceptu bazální stimulace v organizaci, která spočívá v nákupu specifických pomůcek pro efektivní mobilizaci klienta, specifickém proškolení zaměstnanců a vytvoření nových metodik v rámci organizace.

Financování projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu...............................................1 792 999,50
 • Vlastní zdroje příjemce (5%)...............................................................89 649,98
 • Dotace (95%)....................................................................................1 703 349,50
 • Z prostředků ESF (85% celkových způsobilých výdajů)...............1 524 049,57
 • Ze státního rozpočtu ČR (15% celkových způsobilých výdajů)......179 299,95

Doba fyzické realizace projektu

 • Všechny aktivity budou probíhat od 1. září 2016 do 31. srpna 2018.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Podpora služeb sociální prevence 1

Harmonie, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu „Podpora služeb sociální prevence I.“ , spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Celková výše finančních prostředků na dobu realizace projektu na léta 2016-2018 činí 6. 907 950,00 Kč. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Operační program:

 • Operační program zaměstnanost

Číslo projektu

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů

Přehled klíčových aktivit projektu:

1) Podpora samostatného bydlení

2) Sociálně terapeutické dílny

3) Telefonická krizová pomoc

4) Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu u služby STD: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje: http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-1-61722/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Krnov - na Na základě Smlouvy č. So/15/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2016 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 74.000,- Kč na provozní výdaje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Město Albrechtice

Pro rok 2016 jsme obdrželi z rozpočtu města Město Albrechtice neinvestiční dotaci ve výši 15.000,- Kč na realizaci projektu Sociálně terapeutická dílna . Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu na výrobky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pořízení vozidel do sociálních zařízení

Operační program

 • ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

 • 2.0 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

 • 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

 • 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Číslo projektu

 • CZ.1.10/2.1.00/38.01795

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality sociální péče a života klientů v devíti sociálních zařízeních Moravskoslezského kraje.

Výstupy projektu

 • V rámci projektu bude pořízeno 9 nových specifických dopravních prostředků pro sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a chráněné bydlení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.

Partneři projektu

 • Benjamin, příspěvková organizace
 • Domov Bílá Opava, příspěvková organizace
 • Domov Březiny, příspěvková organizace
 • Domov Jistoty, příspěvková organizace
 • Harmonie, příspěvková organizace
 • Marianum, příspěvková organizace
 • Náš svět, příspěvková organizace
 • Sagapo, příspěvková organizace

Financování projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu ............................................. 9.162.534,22
 • Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%) .......................... 7.813.654,08
 • Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %) ... 1.848.331,53

Doba fyzické realizace projektu

 • 09–12/2015

Kontaktní osoba

 • Ing. Renáta Müller, projektový manažer, odbor evropských projektů, tel.: +420 595 622 901, fax: +420 595 622 427, e-mail: renata.muller@msk.cz