STD_pikto

Adresa pracoviště:

 • B. Smetany 35, 793 95 Město Albrechtice

Dokumenty:

Financování sociálně terapeutické dílny (STD):

tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, kteří jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen SPRSS MSK).

Prezentace služby:

Poslání

Posláním sociálně terapeutické dílny Harmonie v městě Městě Albrechticích je vytvořit dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce, podmínky pro smysluplné trávení volného času v době, kdy jsou jejich vrstevníci v zaměstnání. Při poskytování služby stavíme na schopnostech a individuálních potřebách každého uživatele, respektujeme jeho jedinečnost a právo osobní volby.

Cílová skupina

 • Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením ve věku od osmnácti let do důchodového věku, případně i déle. Kapacita služby je 30 osob.

Komu nemůžeme nabídnout sociální službu v STD

 • Osobám s infekční a parazitární chorobou, tuberkulózou a pohlavní nemocí v akutním stádiu.
 • Osobám s nekompenzovanými psychickými a duševními chorobami a poruchami chování, či osobám závislých na návykových látkách, které znemožňují jejich soužití v kolektivu.

Cíle poskytované služby

 • podporovat vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • podporovat soběstačnost a nezávislost klienta vedoucích k sociálnímu začlenění

Zásady sociální služby

Odborná služba:

 • zajišťování služby kvalifikovanými pracovníky
 • požadavek dalšího vzdělávání pracovníků vycházejícího ze specifických potřeb klientů

Bezpečná služba:

 • respektování jednotného přístupu ke klientům
 • respektování dohodnutých pracovních postupů
 • respektování rovného přístupu v týmu, soudržnost
 • zachovávání mlčenlivosti
 • vytvoření pocitu důvěry a bezpečí
 • individuální přístup a partnerství

Profesionální služba:

 • dodržování etického kodexu všemi pracovníky
 • respektování rovného přístupu ke klientům
 • zachovávání loajality vůči službě

Fotogalerie

About Author