Na základě Smlouvy č. So/04/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2021 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 120.000,- Kč na provozní výdaje.


Město Albrechtice – na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 13/2021 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Město Albrechtice ve výši 10.000,- Kč na realizaci projektu Chráněné bydlení v roce 2021.

Město Albrechtice – na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 14/2021 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Město Albrechtice ve výši 2.000,- Kč na realizaci projektu Sociálně terapeutická dílna v roce 2021.


logo Hyundai

Projekt „Canisterapie v domově pro osoby se zdravotním postižením v Krnově“

byl podpořen z grantového programu společnosti HYUNDAI částkou 20 000 Kč.


Podpora služeb sociální prevence 3

Harmonie, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu „Podpora služeb sociální prevence III.“ , spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Operační program:

 • Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

Prioritní osa

 • Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

 • Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu:

1) Podpora vybraných sociálních služeb

2) Kontrola a evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje: https://www.msk.cz/cz/dotace%20eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-3-131188/

logo financování sociálních služeb


Na základě Smlouvy č. So/04/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2020 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 150.000,- Kč na provozní výdaje.


Logo Ministerstva životního prostředí

Pořízení elektromobilu pro Harmonii, p. o.

Název projektu: Pořízení elektromobilu pro Harmonii, p. o.

Cílem našeho projektu bylo pořídit elektromobil, vozidlo s bateriovým pohonem BEV, který slouží:

 • uživatelům služeb k přepravě za účelem zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění lékařské péče, vyřízení náležitostí na úřadech, dopravy na kulturní akce, nákupy apod.
 • vedoucímu technického provozu a údržbářům k přepravě mezi jednotlivými objekty Harmonie, které jsou rozmístěny v okruhu 35 km, v obcích Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha.
 • pracovníkům přímě péče k zajišťování podpory klientům.

Nákupem elektromobilu přispějeme ke snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a ŽP, především ke snížení emisí a hluku z dopravy.

Nákup elektromobilu byl podpořen dotací Ministerstva životného prostředí prostřednictvím Státního fondu ŽP ČR, částkou 250 000,00 Kč v rámci Národního programu Životní prostředí, výzva: „Ekomobilita“.


„Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“

Zapojení do projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/18_091/0009640, který je zaměřený na aktivní vyhledávání osob dlouhodobě nezaměstnaných či neevidovaných na Úřadu práce za účelem jejich umístění na pracovní místa.

Realizace projektu: od 1. června 2018

Pracovní místa jsou finančně kompenzována z rozpočtu projektu po dobu 9 měsíců, za předpokladu uzavření smlouvy s pracovníkem v délce alespoň 12 měsíců.

Požádáno bylo o 12 míst, uzavřeny byly 3 smlouvy.


„Mobilní zahrádky – kontakt nejenom s rostlinami“

je podpořen z příspěvku Moravskoslezského kraje v rámci EVVO pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem pro školní rok 2018/2019.

Projekt je zaměřen na „Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2018/2019“, konkrétně na podporu aktivit v zahrádkách.

Projekt byl podpořen částkou 46 300,- Kč na nákup mobilních zahrádek a vyvýšeného záhonu.

Popis projektu

Cílem projektu je nákup 6 ks mobilních zahrádek a 1 ks vyvýšené zahrádky. Pořízené zahrádky a vyvýšený záhon poskytnou klientům radost ze zahradničení, dopřejí klientům smysluplnou aktivitu, která by je naplňovala a rozvíjela jejich schopnosti. Zároveň mobilní zahrádky ozdobí každou zahradu a potěší všechny kolem.

Cílovou skupinou jsou obyvatelé chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením (osoby s mentálním a kombinovaným postižením).

Hlavní aktivitou projektu je společná práce klientů a pracovníků na nákupu potřebných komodit, na vysázení květin a bylin, zalévání, pletí, zastřihávání apod. Všechny mobilní zahrádky a vyvýšený záhon budou osázeny, v rozkvětu vyfotografovány a následně proběhne výstava nejzdařilejších. Hodnocení budou provádět klienti, pracovníci, návštěvy i sousedé. Po sezoně mobilní zahrádky odstrojíme, uschováme a příští jaro opět osázíme.

Projekt je realizován od ledna do května 2019. Nákup zahrádek a vyvýšeného záhonu proběhne v období od ledna do dubna 2019. V květnu budou zahrádky osázeny a na konci měsíce proběhne výstava a ohodnocení zahrádek.


Krnov – na základě Smlouvy č. So/08/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2019 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 148.000,- Kč na provozní výdaje.

Město Albrechtice – na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 07/2019 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Město Albrechtice ve výši 10. 000,- Kč na realizaci projektu STD.


Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb

Moravskoslezský kraj přispěl naší organizaci v rámci dotačního Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 – 2020 částkou 21.570 Kč na pořízení vybavení koncovými zařízeními (set-top boxů) a televizních přijímačů v DOZP a Chráněném bydlení.


Krnov – na základě Smlouvy č. So/06/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2018 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 135.000,- Kč na provozní výdaje.

Město Albrechtice – na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 17/2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Město Albrechtice ve výši 11. 000,- Kč na realizaci projektu STD.

Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání

Název projektu:

 • Teorie – most do dobré praxe aneb poznání nás pohání

Číslo projektu

 • Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001106

Operační program

 • Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa OPZ

 • 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Oblast podpory

 • Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Cíle a aktivity projektu

 • Hlavním cílem projektu je podpora procesů v naší organizaci a podpora rozvoje kvality sociálních služeb. Hlavního cíle chceme dosáhnout těmito specifickými cíli:
 • Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování, a to zaváděním nových metod práce s uživateli,
 • Rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb,
 • Doplňkové vzdělávání zaměstnanců organizace v akreditovaných kurzech zaměřených na rozšíření znalostí z oblasti péče o uživatele.

Pro naplnění stanovených cílů projektu budeme realizovat tyto klíčové projektové aktivity:

1) Komplexní zavedení metody augmentativní a alternativní komunikace v organizaci (AAK), která spočívá v nákupu specifickým pomůcek pro AAK, ve specifickém proškolení zaměstnanců a vytvoření nových pracovních postupů pro zaměstnance.

2) Komplexní zavedení metody aktivizace klientů a snoezelen v organizaci, která spočívá v nákupu specifických pomůcek pro aktivizaci uživatelů, ve vytvoření snoezelen místnosti pro relaxaci uživatelů, ve specifickém proškolení zaměstnanců a vytvoření nových metodik v rámci organizace.

3) Vytvoření metodiky pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním, včetně supervize pracovníků pro identifikaci špatných a správných návyků při práci s těmito uživateli v přímé péči. Součástí aktivity je specifické proškolení zaměstnanců.

4) Komplexní zavedení konceptu bazální stimulace v organizaci, která spočívá v nákupu specifických pomůcek pro efektivní mobilizaci klienta, specifickém proškolení zaměstnanců a vytvoření nových metodik v rámci organizace.

Financování projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu………………………………………..1 792 999,50
 • Vlastní zdroje příjemce (5%)………………………………………………………89 649,98
 • Dotace (95%)…………………………………………………………………………1 703 349,50
 • Z prostředků ESF (85% celkových způsobilých výdajů)……………1 524 049,57
 • Ze státního rozpočtu ČR (15% celkových způsobilých výdajů)……179 299,95

Doba fyzické realizace projektu

 • Všechny aktivity budou probíhat od 1. září 2016 do 31. srpna 2018.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Podpora služeb sociální prevence 2

Harmonie, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu „Podpora služeb sociální prevence II.“ , spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Celková výše finančních prostředků na dobu realizace projektu na rok 2019 činí 3.179.600,00 Kč. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Operační program:

 • Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Prioritní osa

 • Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

 • Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu:

1) Podpora vybraných sociálních služeb

2) Kontrola efektivity poskytování sociálních služeb

3) Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu 1. 1. 2017 – 30. 6. 2020

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje: https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-2-75797/

logo financování sociálních služeb


Podpora služeb sociální prevence 1

Harmonie, příspěvková organizace je poskytovatelem sociální služby – sociálně terapeutické dílny, která je podpořená z projektu „Podpora služeb sociální prevence I.“ , spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj. Celková výše finančních prostředků na dobu realizace projektu na léta 2016-2018 činí 6. 907 950,00 Kč. Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Operační program:

 • Operační program zaměstnanost

Číslo projektu

 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů

Přehled klíčových aktivit projektu:

1) Podpora samostatného bydlení

2) Sociálně terapeutické dílny

3) Telefonická krizová pomoc

4) Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu u služby STD: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách Moravskoslezského kraje: http://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-1-61722/

logo financování sociálních služeb


Krnov – na Na základě Smlouvy č. So/15/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2016 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 74.000,- Kč na provozní výdaje.


Město Albrechtice

Pro rok 2016 jsme obdrželi z rozpočtu města Město Albrechtice neinvestiční dotaci ve výši 15.000,- Kč na realizaci projektu Sociálně terapeutická dílna . Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu na výrobky.


Pořízení vozidel do sociálních zařízení

Operační program

 • ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

 • 2.0 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

 • 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

 • 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Číslo projektu

 • CZ.1.10/2.1.00/38.01795

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality sociální péče a života klientů v devíti sociálních zařízeních Moravskoslezského kraje.

Výstupy projektu

 • V rámci projektu bude pořízeno 9 nových specifických dopravních prostředků pro sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a chráněné bydlení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.

Partneři projektu

 • Benjamin, příspěvková organizace
 • Domov Bílá Opava, příspěvková organizace
 • Domov Březiny, příspěvková organizace
 • Domov Jistoty, příspěvková organizace
 • Harmonie, příspěvková organizace
 • Marianum, příspěvková organizace
 • Náš svět, příspěvková organizace
 • Sagapo, příspěvková organizace

Financování projektu

 • Celkové způsobilé výdaje projektu ……………………………………… 9.162.534,22
 • Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%) …………………….. 7.813.654,08
 • Spolufinancování příjemcem – Moravskoslezský kraj (15 %) … 1.848.331,53

Doba fyzické realizace projektu

 • 09–12/2015

Kontaktní osoba

 • Ing. Renáta Müller, projektový manažer, odbor evropských projektů, tel.: +420 595 622 901, fax: +420 595 622 427, e-mail: renata.muller@msk.cz